Nieuwsbrief oktober 2019

Ontwormen van het jongvee bij opstallen?

Voor veel weidende bedrijven vormt de kennismaking met gras, schrikdraad en soms de sloot een essentieel onderdeel van de opvoeding van het jongvee. Daarnaast is het de bedoeling dat de dieren in het weideseizoen weerstand opdoen tegen (maagdarm)wormen en longworm.

Schade aan maag- en darmwand kan leiden tot verminderde opname van voedingsstoffen, groeivertraging en diarree. Van de maagdarmwormen is Ostertagia ostertagi de meest schadelijke. Het opbouwen van weerstand duurt gemiddeld twee seizoenen. Om klachten te voorkomen is een goed beweidingsplan van belang, maar dit zal in deze nieuwsbrief niet verder worden uitgelicht. Op korte termijn zal bij het opstallen wel moeten worden afgewogen of de dieren ontwormd dienen te worden of niet.

Onnodig ontwormen is zonde van uw tijd en geld, heeft een negatief effect op het bodemleven en werkt resistentie in de hand. Een eerste inschatting van de besmettingsgraad van uw jongvee kunt u krijgen met behulp van de eenvoudig in te vullen ‘wormsleutel’ van de gezondheidsdienst.

De Wormsleutel

De volgende onderzoeken zijn beschikbaar om vast te stellen of ontworming zinvol is:

  • Mestonderzoek:
    Er kan een gepoold mestmonster bij ons worden aangeboden (vanaf 5 - 10 weken na eerste weidegang). Op deze wijze kunnen we de besmettingsgraad inschatten en een passend advies geven voor het koppel.
  •  Pepsinogeenbepaling in het bloed:
    Er kan een gepoold pepsinogeen onderzoek worden uitgevoerd van 4 – 6 dieren bij de gezondheidsdienst. Dit dient te gebeuren binnen 7 tot 10 dagen na het opstallen van de dieren om een betrouwbare uitslag te geven.

Het meest gebruikte middel ter ontworming van jongvee is een pour-on product, welke zowel werkzaam is tegen maagdarmwormen als tegen longworm.

Voor longworm is een gepoold onderzoek helaas niet beschikbaar en dus niet praktisch toepasbaar. Gelukkig is longworm goed te herkennen aan een droge hoest die door het jongvee gaat, zonder dat de dieren echt ziek zijn. Leverbot is hier verder niet besproken. Leverbot is moeilijker te herkennen en tegen leverbot kan geen weerstand opgebouwd worden. Voor meer informatie over het risico en de behandeling omtrent longworm of leverbot graag contact opnemen met de praktijk.

Mest onder de loep: ons lab in Hoornaar

In ons lab op de praktijk in Hoornaar kunnen wij mest onderzoeken op drie verschillende typen parasieten:

  • Maagdarmwormen
  • Leverbot
  • Coccidiose

Hoe vers moet het monster zijn?

Het is belangrijk verse mest te nemen / laten nemen om een betrouwbare uitslag te geven. Liefst van dezelfde dag en koel bewaard. Hoe ouder het monster en hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe groter de kans dat de wormeieren uitkomen en deze tijdens het onderzoek niet meer gevonden worden.

Individueel of gepoold?

We kunnen het mestonderzoek uitvoeren op de mest van 1 individueel dier of het gemiddelde berekenen van een groep dieren.
Het is handig om van elk dier een apart zakje mest te nemen. Bij een gepoold onderzoek halen wij uit elke zakje evenveel mest zodat we niet per abuis dieren overslaan.

Hoeveel mest heb ik nodig?

Voor het mestonderzoek hebben wij aan een klein handje meer dan genoeg.

Koemonitor: een nieuwe start

Op 1 oktober dit jaar is Koemonitor, het nieuwe integraal borgingsysteem van ZuivelNL van start gegaan. Koemonitor ontstaat uit drie onderdelen: Koedata, Koealert en Koekompas.

Koedata: Aan de hand van elf aspecten kenmerkend voor diergezondheid wordt er elk kwartaal met deze objectieve data een koedata-score gevormd. Met het puntentotaal van deze score wordt elk bedrijf een gezondheidsscore van A, B of C toegeëigend.

Koealert: Koealert neemt het oude periodieke bedrijfsbezoek (PBB) over en wordt het nieuwe borgingssysteem voor het aanleveren van melk dat enkel van gezonde dieren afkomstig is. Is het niet duidelijk wanneer een dier geclassificeerd wordt als attentiekoe? Test jezelf!

Doe de test: wanneer is uw koe een attentiekoe?

Koekompas: Dit onderdeel is bij een groot aandeel van onze veehouders al bekend. Het koekompas geeft een inzicht in de diergezondheid en het dierenwelzijn van een bedrijf en maakt hierbij gebruik van een risicoanalyse om deze te visualiseren.

Opgelet! Het voorbereiden, uitvoeren en het uitwerken van het koekompas neemt aardig wat tijd in beslag. Plan daarom jullie koekompas vroeg in zodat er nog genoeg tijd over is voor onze dierenartsen om jullie verslagen uit te werken en te bespreken. Meer uitleg en informatie kunnen jullie vinden op de website van Koemonitor.

www.koemonitor.nl

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.